Htoo Construction Development Group Co.,Ltd

 
  • 1996 ခုႏွစ္မွ ယေန႔ကာလအထိ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္သာမက ပုဂၢလိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ပါ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို Htoo Group of companies ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လွ်က္ ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။
  •  ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Htoo Construction Development Group အေနျဖင့္သမၼတအိမ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ရုံးမ်ား ၊ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အိမ္ယာမ်ား ၊ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပတိုက္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၊ေဆးရုံမ်ား၊ မုန္တိုင္းခံအေဆာက္အဦးမ်ား(Cyclone shelters)၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ား၊ စက္ရုံမ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ား ၊ ေရကာတာႏွင့္ဆည္ႀကီးမ်ား၊ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စက္ရုံႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာအေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
  • ထို႔အျပင္အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၊ အိမ္ယာမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ ကုန္သိုေလွာင္ရုံမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ Htoo Group of companies အုပ္စုပိုင္ေသာ ဘိလပ္ေျမႏွင့္အျခားစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေအာင္ျမင္ျပီးစီးလွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံတြင္ ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္လွ်င္ျမန္စြာျပီးစီးႏိုင္ေစရန္ dump trucks, back hoes, bulldozers, water browsers, crushers rollers and tower cranes, batching plants, factories for the production of pre-cast and pre-stressed concrete and other construction materials ကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီပိုင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
  • စီမံကိန္းအသီးသီးတြင္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာျပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုးကိုယ္ပိုင္စက္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားလံုေလာက္စြာရွိပါသည္။ ၾကီးမားေသာ Complex စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ျပီးစီးႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္မ်ား ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင္႔ ေစ်းကြက္အတြင္းခိုင္မာေသာဂုဏ္သတင္းႏွင့္ အေျခတည္ခိုင္မာလ်က္ရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ Htoo Construction Development Group Co., Ltdသည္ ဝန္ထမ္းအင္အား 2000ျဖင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ Complex turnkey projects ကို တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဝယ္ယူသူစိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရန္ႏွင္႔ အရည္အေသြးျပည့္မီျပီး အခ်ိန္မီျပီးစီးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုကုမၸဏီ၏ ဌာနအသီးသီး တြင္ခန္႔အပ္ေလ့က်င့္ျပီးျဖစ္ပါသည္။
  • HCDG Co., Ltd သည္ေခတ္မီလွပေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ မည္သည္႔စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း ကိုမ ဆို ႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္လုပ္ငန္းမွ  အစုရွယ္ရာရွင္မ်ား အက်ဳိးခံစားရေစမည့္အျမတ္ရရွိရုံသက္သက္မ်ွသာမဟုတ္ဘဲ ရုိးသားျခင္း၊ေပါင္းစည္းျခင္း၊ျမန္ဆန္မႈ၊ လူမွဳေရးတာ၀န္ႏွင္႕ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ စသည္တို႔ျဖင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားျခင္းမ်ားကို လည္း မ်ွေ၀ခံစားပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ရန္ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ စိတ္ခ်ရံုၾကည္အားထားရသည့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျပီးစီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရား မ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါသည္။